Zákonná omezení v oblasti rozhlasového vysílání

1. Kolik procent vysílacího času je povoleno využít pro komerční komunikaci

a) v soukromých rádiích:

Podle § 51 odst. 2 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „ZRTV“) platí, že čas vyhrazený reklamě a teleshoppingu v rozhlasovém vysílání ostatních provozovatelů vysílání nesmí přesáhnout 25 % denního vysílacího času.

b) ve veřejnoprávních rádiích:

Podle § 51 odst. 1 ZRTV obecně platí, že čas vyhrazený reklamě a teleshoppingu provozovatele rozhlasového vysílání ze zákona nesmí přesáhnout na celoplošném vysílacím okruhu 3 minuty denního vysílacího času a 5 minut denního vysílacího času na místním okruhu.

2. Seznam produktů a služeb, u nichž platí úplný zákaz komunikace v rádiu

a) humánní léčivé přípravky nebo léčebné postupy, které jsou v České republice dostupné pouze na lékařský předpis,

b) veterinární léčivé přípravky , které podle rozhodnutí o registraci mohou být vydávány pouze na lékařský předpis,

c) cigarety a jiné tabákové výrobky,

d) loterie a jiné podobné hry (např. spotřebitelské loterie), které nejsou povolené nebo oznámené podle zákona,

e) střelné zbraně a střelivo,

f) politická a volební reklama,

g) darování lidských tkání nebo buněk za finanční odměnu nebo jiné srovnatelné výhody.

Poznámka: pro rozhlasové vysílání platí obecný zákaz reklamy (komunikace) takového zboží, služeb nebo jiných výkonů či hodnot, jejichž prodej, poskytování nebo šíření je v rozporu s právními předpisy.

3. Seznam produktů a služeb, u nichž platí nějaká omezení pro komunikaci v rádiu

a) alkoholické nápoje – platí omezení rozhlasového vysílání obchodních sdělení týkajících se alkoholických nápojů dle § 52 ZRTV.

Obchodní sdělení týkající se alkoholických nápojů nesmějí:

i) být zaměřeny speciálně na děti a mladistvé,
ii) spojovat spotřebu alkoholu se zvýšenými tělesnými výkony nebo řízením vozidla,
iii) vytvářet dojem, že spotřeba alkoholických nápojů přispívá ke společenskému nebo sexuálnímu úspěchu,
iv) tvrdit, že alkoholické nápoje mají léčebné, stimulující nebo uklidňující účinky nebo že jsou prostředkem řešení osobních konfliktů,
v) podporovat nestřídmou spotřebu alkoholických nápojů nebo ukazovat abstinenci nebo umírněnost v požívání alkoholických nápojů v nepříznivém světle.

b) erotické služby a erotické výrobky – platí omezení rozhlasového vysílání obchodních sdělení týkajících se erotických služeb a erotických výrobků dle § 49 odst. 1 ZRTV.

Reklama a teleshopping týkající se erotických služeb a erotických výrobků nesmí být zařazovány do rozhlasového vysílání v době od 06.00 hodin do 22.00 hodin.

c) děti a mladiství – platí omezení rozhlasového vysílání obchodních sdělení zaměřených na děti a mladistvé dle § 48 odst. 2 ZRTV.

Obchodní sdělení nesmějí fyzicky nebo mravně ohrožovat děti a mladistvé tím, že

i) přímo nabádají děti a mladistvé ke koupi nebo pronájmu určitého výrobku nebo služby s využitím jejich nezkušenosti nebo důvěřivosti,
ii) přímo nabádají děti a mladistvé, aby přemlouvali své rodiče nebo jiné osoby ke koupi nabízeného zboží nebo služeb,
iii) využívají zvláštní důvěru dětí a mladistvých ke svým rodičům, učitelům nebo k jiným osobám, nebo
iv) bezdůvodně ukazují děti a mladistvé v nebezpečných situacích.

d) pohřebnictví – pro reklamu pohřebních služeb platí obecné omezení dle § 6a zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění.

Reklama na provozování pohřební služby, naprovozování krematoria nebo na provádění balzamace a konzervace nesmí být šířena

i) v areálu zdravotnického zařízení a zařízení sociálních služeb,
ii) adresnou formou, zejména prostřednictvím dopisů, letáků nebo elektronickou poštou, nebo
iii) v souvislosti s informováním o smrti.

Poznámka: U rozhlasového vysílání reklamy na pohřební služby si lze těžko představit, jak by se zamezilo jejímu šíření v areálu zdravotnického zařízení, kde může být rozhlas poslouchán lékaři a pacienty. Z tohoto důvodu se zřejmě tento druh reklamy v rozhlasovém vysílání téměř nevyskytuje.

e) Potraviny, doplňky stravy a kojenecká výživa – pro jejich reklamu platí obecné omezení dle § 5d zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, v platném znění.

Za splnění požadavků na označování a propagaci potravin odpovídá zadavatel reklamy.

i) Označování a propagace potravin, jako informace poskytované o nich jakýmkoli médiem nesmí být zavádějící a uvádět spotřebitele v omyl.
ii) Reklama na doplněk stravy musí obsahovat zřetelný text „doplněk stravy“.
iii) Reklama na potravinu pro zvláštní výživu musí obsahovat zřetelný text „potravina pro zvláštní výživu“. (Sem spadá kojenecká výživa, dietická strava apod.)

4. Politická a volební reklama (komunikace)

Politická a volební reklama je v rozhlasovém vysílání obecně zakázána.

Podle § 48 odst. 1 písm. e) ZRTV platí, že provozovatelé vysílání nesmějí zařazovat do vysílání obchodní sdělení politických stran a hnutí a obchodní sdělení nezávislých kandidátů na poslance, senátory, prezidenta republiky nebo členy zastupitelstva územního samosprávné hocelku, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

Poznámka: Zvláštním zákonem se rozumí zákony o volbách do Parlamentu ČR, do Evropského parlamentu a do zastupitelstev krajů a obcí.

Nesmějí se tedy vysílat ani obchodní sdělení (anonce) na jakékoliv akce konané „pod záštitou“ výše uvedených osob či na debaty a diskusní fóra s těmito osobami. Výjimku by mohlo představovat obchodní sdělení na akci takové osoby, která by neměla nic společného s jejich politickou činností/angažovaností.

Upozornění: Z důvodu opatrnosti a vzhledem k vysokým sankcím, které hrozí za porušení zákazu rozhlasového vysílání politické reklamy ze strany Rady pro rozhlasové a televizní vysílání, doporučujeme každý spot (či jiné obchodní sdělení), u něhož je podezření na politickou reklamu předem konzultovat.

Na politickou a volební komunikaci v rozhlasovém vysílání (jinou než obchodní sdělení) se vztahuje § 31 odst. 3 ZRTV, podle něhož je provozovatel vysílání povinen zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti a zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě.

5. Spotřebitelské úvěry

Reklamní sdělení, která propagují úvěr a zároveň obsahují jakýkoliv údaj o nákladech spotřebitelského úvěru (např. „U nás Vám půjčíme klidně 30.000,- Kč a to na tři měsíce zcela zdarma!“) musí obsahovat následující informace:

i) roční procentní sazbu nákladů,
ii) výpůjční úrokovou sazbu, a to spolu s údaji o veškerých poplatcích spojených se spotřebitelským úvěrem,
iii) celkovou výši spotřebitelského úvěru,
iv) výši jednotlivých splátek a celkovou částku splatnou spotřebitelem,
v) dobu trvání spotřebitelského úvěru,
vi) v případě spotřebitelského úvěru ve formě odložené platby za konkrétní zboží nebo službu jejich cenu a výši případné zálohy,
vii) informaci o povinnosti uzavřít smlouvu o doplňkové službě související se spotřebitelským úvěrem.

Není možné splnit výše uvedenou informační povinnost prostřednictvím odkazu na webovou stránku vloženého do reklamního sdělení.

Poznámka: Za splnění informačních požadavků při reklamě na spotřebitelský úvěr odpovídá zadavatel reklamy.

6. Sponzorování

Co lze sponzorovat

1. pořady,
2. informace o počasí,
3. informace o dopravě,
4. časomíru.

Které pořady nelze sponzorovat

zpravodajské a politicko-publicistické

Kdo nemůže být sponzorem

1. osoba, jejímž hlavním předmětem činnosti je výroba nebo prodej tabáku a tabákových výrobků,
2. ten, kdo není právnická nebo fyzická osoba,
3. politická strana.

Jaké minimum ve sponzorském vzkazu

1. sponzorský vzkaz musí identifikovat sponzora. U fyzické osoby obsahuje její jméno a příjmení, u právnické osoby obsahuje sponzorský vzkaz její obchodní firmu, nebo logo či ochrannou známku či známku služeb, které identifikují sponzora nebo jeho výrobek či služby či výkon sponzora,
2. sponzorský vzkaz je nutné posuzovat jako celek, obrazovou i zvukovou stránku společně se slovním sdělením,
3. obrazově či zvukově musí být ve sponzorském vzkazu uvedeno, že osoba je sponzorem (pořadu),
4. sponzorský vzkaz nesmí obsahovat výzvu ke koupi či spotřebě výrobku, přesvědčovat k návštěvě prodejního místa či prodejní akce, ať již ve zvukové stránce tohoto vzkazu nebo v jeho stránce obrazové,
5. vyznění sponzorského vzkazu musí být spíše statičtější než dynamické (nemůže obsahovat druh reklamního příběhu).

Co může být ve sponzorském vzkazu

1. základní informace o sponzorovi, případně o jeho ochranné známce, výrobku, službě či jinému výkonu (např. „Pořad sponzoruje XY, výrobce osobních automobilů“),
2. informace o ocenění sponzora, jeho výrobků či služeb, či výkonů (např. Sponzorem pořadu je XY, hlavní partner soutěže o nejkrásnější dívku),
3. slogan, a již v podobě obrazové či zvukové, slogan nesmí obsahovat výzvu ke spotřebě nebo koupi výrobku, služby či výkonu,
4. kontaktní spojení, které odkazuje na podrobnější informace o sponzorovi prostřednictví webových stránek či teletextu,
5. sponzorský vzkaz může obsahovat výslovné upozornění na spojení mezi pořadem a sponzorem (např. parafráze, typické prostředí pořadu, nadsázka).

Co nesmí obsahovat sponzorský vzkaz

1. informace o ceně,
2. informace o srovnání užitných vlastností značky, výrobku, služby či výkonu s konkurencí
3. výzvu k návštěvě, koupi či spotřebě,
4. informace o prodejním místu, telefonní číslo,
5. informaci o výrobcích nebo léčivých postupech vázaných na lékařský předpis.