O společnosti

EN version: About the Company / read more >>> Společnost RADIOHOUSE s.r.o. je profesionální tým marketingových odborníků, který vhodně kombinuje komunikační a obchodní potenciál významných mediálních značek na českém trhu s potřebami svých klientů. Jsme členem skupiny Media Bohemia, největšího vlastníka rozhlasových stanic v České republice.

26 let zkušeností

Zakladatelé společnosti RADIOHOUSE se rozhodující mírou podílejí na rozvoji soukromého rozhlasového trhu již od jeho vzniku v 90. letech. Za tu dobu realizovali stovky tisíc reklamních kampaní pro tisíce klientů. Mezi naše silné stránky patří jak mezinárodní zkušenosti, tak detailní znalost regionálních trhů v ČR.

5 z 10 posluchačů v ČR

Jsme klíčovým rozhlasovým zastupitelstvím v ČR. Každý týden si některé naše rádio naladí téměř polovina rozhlasové populace ve věku 12-84 let. Cílů jakékoliv reklamní kampaně dosáhneme rychle v každé cílové skupině.

V éteru i na internetu

Naprostá většina našich kampaní využívá ve prospěch klienta synergických efektů on-air a on-line reklamy.

150 profesionálů

RADIOHOUSE představuje nejširší síť profesionálních mediálních konzultantů se specializací na rozhlasovou a internetovou reklamu v ČR, kteří svému oboru opravdu rozumějí. Každou rozhlasovou kampaň chápou jako investici, postaví mediální strategii tak, aby každému klientovi přinášela maximální efekt sama o sobě, ale také v kontextu dalších částí mediamixu. Pomohou vám, aby si k vám zákazníci našli cestu.

Ve správnou dobu na správném místě

Jsme vždy tam, kde nás potřebujete. Stále jsme v éteru, na internetu, mobilních platformách i sociálních sítích. Díky tomu můžete být se svými klienty stále v kontaktu a svou kampaň nasměrovat tím správným směrem.

About the Company

RADIOHOUSE s.r.o. is a professional team of marketing specialists which expertly matches the needs of their clients with the communication and business potential of major media brands in the Czech market. We are a member of the Media Bohemia group, the largest owner of radio stations in the Czech Republic.  

26 Years of Experience

The founders of RADIOHOUSE have played a decisive role in the development of the private sector radio market since its inception in the 1990s. During that time, they have realized hundreds of thousands of advertising campaigns for thousands of clients. Our strengths include both international experience and detailed knowledge of regional markets in the Czech Republic.  

5 out of 10 Listeners in the Czech Republic

We are a key radio agency in the Czech Republic. Every week, some of our stations are tuned in by almost half of the radio-listening population aged 12-84. We can achieve the goals of any advertising campaign quickly, no matter the target group.  

On the Air and on the Internet

The vast majority of our campaigns use on-air and online synergy to enhance the reach of the client’s advertising.  

150 Professionals

RADIOHOUSE is the broadest network of professional media consultants specializing in radio and internet advertising in the Czech Republic, and we have a deep understanding of the field. We view every radio campaign as an investment, building a media strategy for each client that brings maximum effect on its own, but also works in conjunction with other parts of the media mix. We will help customers find their way to you.  

In the Right Place, at the Right Time

We are always where you need us. We are on the air, on the Internet, on mobile platforms and social networks. That way, you can be in constant contact with your customers and push your campaign in the right direction.

HEADLINES

Headline

5 z 10 řidičů v naší republice poslouchá týdně právě naše rádia, tj. rádia ze skupiny RADIOHOUSE. Ví...
Headline

Produkční tipy dobré rozhlasové reklamy

Příprava mediální strategie Existuje mnoho přístupů jak připravit efektivní mediální strategii a my...