Všeobecné obchodní podmínky

 1. Rozsah úpravy

1.1. Právní vztahy mezi společností RADIOHOUSE s.r.o., se sídlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 03497313, spisová značka C 232644 vedenou u Městského soudu v Praze (dále též jen jako „RH“) a právnickou nebo fyzickou osobou (dále též jen jako „Klient“) při poskytování reklamního plnění ve vysílání rozhlasových stanic a na internetu a dalších souvisejících služeb se řídí právem ČR, zejména ustanoveními z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen jako „OZ“) a těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále též jen jako „VOP“). VOP jsou vydány v souladu s ust. § 1751 odst. 1 OZ, vztahují se na všechny smlouvy uzavřené mezi RH a Klientem, jejichž předmětem je poskytování reklamního plnění ve vysílání rozhlasových stanic a na internetu a souvisejících služeb podle odst. 1.4. níže, přičemž jsou, resp. se stávají nedílnou součástí každé takové smlouvy, určují část jejího obsahu a jsou závazné pro úpravu vztahů RH a Klienta podle smlouvy. Případná odchylná ujednání smlouvy mají přednost před VOP. Klient je podnikatelem a sjednává tyto VOP a jimi řízené smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti.   1.2. Za reklamní plnění se považuje zejména zajištění rezervace rozhlasového reklamního času s možností vysílání rozhlasových reklamních kampaní (spotů), sponzoringu, nebo jiných forem reklamních sdělení ve vysílání rozhlasových stanic, nebo v souvislosti s ním a zajištění rezervace reklamního prostoru na internetu s možností umístění reklamy na internetu, a nákup mediálního prostoru v rámci celého mediálního trhu, bez ohledu na dohodnutý způsob úhrady ceny tohoto plnění.   1.3. Klient výslovně potvrzuje, že si je vědom toho, že cena každého reklamního plnění je sjednána jako cena za rezervaci reklamního času (prostoru) a možnost vysílání (umístění) reklamy, tedy že případné prodlení Klienta s dodáním specifikace nebo obsahu reklamy, podkladů pro její výrobu či zadání, informací, průvodky rozhlasového spotu či oprávněného odmítnutí vysílání (umístění) ze strany RH dle čl. 6 VOP a tím způsobená případná nemožnost rezervovaný reklamní čas (prostor) skutečně využít k odvysílání (umístění) reklamy nemá vliv na povinnost Klienta zaplatit RH sjednanou cenu za zajištění rezervace času (prostoru) a možnost vysílání (umístění) reklamy, přičemž v takovém případě nemá Klient nárok na žádné náhradní plnění.   1.4 Za související služby se považují zejména veškeré služby digitální agentury, veškeré služby kreativní, obsahové a eventové agentury a veškeré grafické, webové a video práce.

 1. Uzavření smlouvy – rozhlasové kampaně

2.1. Smlouvu lze uzavřít jen písemně. Smlouvu lze podle těchto VOP uzavřít i nebo jen prostřednictvím smluvního formuláře RH užívaného v obchodním styku – objednávky reklamního plnění ve formě tzv. „mediaplánu“. Návrh mediaplánu (nabídku) zpracuje RH podle požadavku Klienta. Nabídka je závazná po dobu 5 dnů ode dne vystavení, nejdéle však do 12.00 hod. pracovního dne předcházejícího plánovanému zahájení reklamní kampaně (vysílání); RH může nabídku odvolat i ve lhůtě její závaznosti. Smlouva je na základě nabídky uzavřena pokud Klient mediaplán řádně potvrdí a doručí RH v době závaznosti nabídky, později pak případně za podmínek dle § 1743 OZ. Uzavřením smlouvy vzniká povinnost RH poskytnout sjednané reklamní plnění a povinnost Klienta zaplatit za to RH dohodnutým způsobem sjednanou cenu.   2.2. Není-li ve smlouvě (mediaplánu) uvedeno výslovně jinak, platí, že údaj o počtu reklamních spotů v rámci sjednaného reklamního plnění je vždy stanoven jako úplný a současně úhrnný za všechny zúčastněné rozhlasové stanice, bez ohledu na jejich počet.

 1. Uzavření smlouvy – internetová reklama a související služby

3.1. Inzerce (dále také „reklama“) a objednávka souvisejících služeb se přijímá výhradně na základě platné uzavřené smlouvy, případně objednávky. Objednávka musí obsahovat všechny náležitosti vyžadované RH, tedy zejména přesnou specifikaci objednávané reklamní kampaně (termín realizace, definici reklamního prostoru, cenu kampaně, garantovaný mediální ukazatel a jeho množství) a všechny potřebné identifikační údaje Klienta a RH. Objednávka se podává prostřednictvím formuláře RH, není-li dohodnuto jinak. Klient objednávku v písemné podobě doručí na adresu RH elektronickou poštou, faxem nebo poštou. Jako doklad o přijetí objednávky vystaví RH potvrzení o přijetí objednávky a potvrdí také termín realizace objednávané reklamní kampaně a její cenu. Uzavřením smlouvy vzniká povinnost RH poskytnout sjednané reklamní plnění a/ nebo související služby a povinnost Klienta zaplatit za to RH dohodnutým způsobem sjednanou cenu.

 1. Změna, zrušení smlouvy

4.1 Rozhlasové kampaně Klient je oprávněn zrušit smlouvu uzavřenou výlučně na základě mediaplánu zaplacením odstupného. Smlouva se v takovém případě zrušuje od doby svého uzavření, když Klient oznámí RH písemně, že svého práva využívá a zaplatí odstupné ve výši 50 % dohodnuté ceny při zrušení 8 a více dnů před plánovaným prvním vysíláním (umístěním) reklamy, nebo 80 % dohodnuté ceny při zrušení méně než 8 dnů před plánovaným prvním vysíláním (umístěním) reklamy. Oprávnění ke zrušení smlouvy zaplacením odstupného nemá Klient, pokud již RH započal s vysíláním reklamy nebo umístil reklamu v souladu se smlouvou. Jakákoliv jiná změna smlouvy, nebo změna jiné smlouvy je možná pouze na základě dohody RH a Klienta, a to pouze písemně, jiná než písemná forma se vylučuje. 4.2 Internetová reklama a související služby Storno objednávky, respektive odstoupení od již uzavřené smlouvy ze strany Klienta je možno provést písemně. V případě stornování reklamní kampaně je Klient povinen uhradit storno poplatek ve výši 100 % objednávkové ceny kampaně. Jakákoliv jiná změna smlouvy, nebo změna jiné smlouvy je možná pouze na základě dohody RH a Klienta, a to pouze písemně, jiná než písemná forma se vylučuje.

 1. Cena

Cena za reklamní plnění je stanovena na základě ceníků RH platných ke dni uzavření smlouvy, které jsou k dispozici u RH. K výsledné ceně je připočítávána daň z přidané hodnoty v zákonné výši. RH je oprávněna kdykoliv provést změnu ceníku. Taková změna je účinná ode dne jejího vyhlášení. Ceníková cena za vysílání rozhlasové reklamy se automaticky dle platného ceníku zvyšuje o příplatky za citaci každé jiné osoby než Klienta v reklamním spotu a/nebo za umístění reklamního spotu (spotů) na Klientem požadovaném konkrétním místě (místech) v reklamním breaku. Cena speciální operace a souvisejících služeb je stanovována individuálně dle platných ceníků.

 1. Práva a povinnosti smluvních stran

6.1. Podklady – rozhlasové kampaně 6.1.1 Není-li ve smlouvě výslovně ujednáno jinak, platí, že obsah reklamy (výrobu reklamy) zajistí Klient. V takovém případě je Klient povinen prostřednictvím e-mailu nebo na běžném datovém nosiči dodat RH obsah reklamy, vždy nejpozději do 12.00 hod. pracovního dne předcházejícího den plánovaného zahájení vysílání reklamy, resp. nejpozději 5 pracovních dnů před plánovaným umístěním reklamy na internetu, v dostatečné technické kvalitě. Není–li dohodnuto jinak, je Klient povinen dodat rozhlasové spoty ve zvukovém formátu MP3 nebo AAC s parametry nejméně Sample rate 44,1kHz, datový tok 128000b/s-stereo, nebo ve zvukovém formátu *.WAV s parametry nejméně Sample rate 44,1kHz, 16bit PCM – stereo, nebo vyššími.   6.1.2 Pokud výrobu reklamy zajišťuje RH, činí tak na základě smlouvy uzavřené s Klientem. Není–li sjednáno výslovně jinak, platí, že Klient je oprávněn vyrobenou reklamu (spot) užít pouze pro účely umístění v rámci reklamního vysílání rozhlasových stanic podle smlouvy uzavřené s RH, nejdéle po dobu 1 roku od výroby reklamy (spotu). Nejpozději současně s dodáním požadovaného obsahu reklamy, resp. podkladů pro její výrobu je Klient povinen poskytnout RH rovněž veškeré potřebné informace pro posouzení právní přípustnosti reklamy. Jiné užití reklamy (spotu) je možné pouze s předchozím souhlasem dodavatele a všech ostatních nositelů práv k obsahu reklamy (např. výrobce, autorů hudby, textu, kolektivních správců apod.) a to na základě samostatné licenční smlouvy.   6.1.3. Ke každému vlastnímu rozhlasovému reklamnímu spotu je Klient současně povinen dodat podepsanou tzv. „průvodku rozhlasového spotu“, která musí obsahovat název hudebního či jiného autorského díla užitého ve spotu, jméno jeho autora a/nebo výkonného umělce, jméno autora textu, stopáž díla a všechny další podstatné informace pro jeho užití, to vše na příslušném formuláři RH. V případě prodlení Klienta s dodáním průvodky spotu je RH oprávněna odepřít jeho odvysílání. V případě, že Klient uvede v průvodce nesprávné nebo neúplné informace, zavazuje se zaplatit RH smluvní pokutu ve výši 5000,-Kč. Sjednání ani zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku RH na náhradu škody v plné výši. Totéž platí i pro internetovou reklamu s hudební či jinou autorskoprávní složkou.   6.2. Podklady – internetová reklama a související služby 6.2.1. Za včasné a bezchybné dodání reklamních podkladů (dále také „podklady“) RH je odpovědný Klient jako objednatel reklamní kampaně a/nebo souvisejících služeb. Podklady k internetové reklamě musí být RH doručeny nejpozději pět pracovních dnů před plánovaným zahájením reklamní kampaně. Pokud se tak nestane, vyhrazuje si RH právo adekvátně odložit zahájení reklamní kampaně. Podklady k souvisejícím službám musí být RH doručeny při uzavření smlouvy nebo bezprostředně poté, jinak má RH právo přiměřeně prodloužit sjednaný termín plnění.   6.3. Podklady – společná ustanovení Za obsah reklamy odpovídá Klient. Klient se zavazuje zajistit a odpovídá RH zejména za to, že obsah reklamy je v souladu se zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů; v opačném případě odpovídá RH za vzniklou škodu v plné výši. RH je oprávněna odepřít odvysílání (umístění či provedení) reklamy, u níž na straně RH vznikne důvodné podezření, že je v rozporu se zákonem, reklamy, o níž Klient neposkytl informace v potřebném rozsahu, reklamy, která by mohla poškodit dobrou pověst RH nebo třetích osob, reklamy, která je v rozporu s obchodními zájmy RH a reklamy v nedostatečné technické kvalitě, zejména pokud se jedná o agresivní reklamní formáty, erotickou reklamu, klamavou reklamu i jiným způsobem obsahově nevhodnou reklamu. RH je povinen odmítnutí objednávky a/nebo podkladu oznámit Klientovi. Klient by měl respektovat doporučení Sdružení pro internetovou reklamu pro tvorbu internetových reklamních podkladů. RH je rovněž oprávněn odmítnout podklady, které obsahují technické nedostatky. RH neodpovídá za pravdivost údajů obsažených v podkladech uveřejněných dle těchto obchodních podmínek.   6.3.1. Agresivní reklamní formáty jsou takové formáty, které uživateli internetového serveru technicky zabraňují v obvyklém využití internetového serveru např. čtení článků.   6.3.2. Erotickou reklamou se rozumí jakákoliv komunikace erotických služeb a jiných produktů poskytovaných prostřednictvím Internetu i mimo něj.   6.3.3. Klamavou reklamou se rozumí jakákoliv mediální komunikace, která záměrně uvádí uživatele v omyl; jedná se především o bannery ztvárněné systémovými hláškami, výherní bannery apod. Cílem takové reklamní komunikace je především proklik uživatele přes reklamní formát na cílové stránky pomocí záměrného uvedení uživatele v omyl.   6.4. Klient je povinen vypořádat veškerá práva třetích osob k obsahu jím dodané reklamy (reklamního spotu). Uzavřením smlouvy Klient prohlašuje, že veškerá práva třetích osob jsou zcela vypořádána. Klient odpovídá RH za škody jí vzniklé nesplněním této povinnosti a nepravdivostí tohoto prohlášení.   6.5. Klient souhlasí s tím, že odbavovací systémy automaticky generují statistiku zobrazení internetové reklamy a její výstup je rozhodný pro posouzení řádného provedení tohoto druhu reklamního plnění ze strany RH. RH poskytne Klientovi na vyžádání v průběhu realizace kampaně odpovídající statistické výstupy. Pro účely fakturace jsou závazné pouze statistiky naměřené oficiálními odbavovacími systémy RH. U ostatních typů kampaní je rozsah statistických údajů domlouván individuálně s ohledem na technologické možnosti daného mediatypu či produktu.   6.6. Klient uděluje RH souhlas k užití informací o dosažených výsledcích a efektivitě reklamní kampaně Klienta, realizované prostřednictvím RH, včetně uvedení jeho jména či názvu, pro marketingové účely RH.   6.7. V případě, pokud Klient objedná u RH pouze podklady pro internetovou reklamu (výrobu reklamních bannerů, videí a dalšího reklamního obsahu pro internetovou reklamu), které nebudou použity pro reklamní kampaň Klienta realizovanou ze strany RH, je Klient povinen použít tyto podklady pro internetovou reklamu v souladu se závaznými instrukcemi, které mu k tomu RH předá.

 1. Platební podmínky

7.1. Cena za reklamní plnění a za související služby je splatná po provedení příslušného plnění. RH vystaví na cenu příslušnou fakturu se splatností 14 dnů nebo dle dohody (pro online plnění) a tuto odešle Klientovi e-mailem na adresu uvedenou v mediaplánu, nebo ve smlouvě (případně dle dohody s Klientem běžnou poštou). Klient je povinen zaplatit dohodnutou cenu ve lhůtě splatnosti. Veškeré náklady spojené s platbou hradí Klient. Případné náklady spojené se složením hotovosti na účet RH jdou na vrub Klienta. 7.2. V případě prodlení Klienta se zaplacením ceny nebo její části je Klient povinen zaplatit RH i úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. V případě prodlení Klienta se zaplacením ceny nebo její části delším než 2 dny je RH oprávněn od smlouvy odstoupit.

 1. Ochrana osobních údajů

RH i Klient se zavazují chránit před zneužitím veškeré informace i osobní údaje, které si navzájem poskytnou v souvislosti s realizací objednávek. Více informací k ochraně osobních údajů viz příloha VOP Zpracování osobních údajů ve vztahu RH a Klient, zveřejněná na webu RH na adrese www.radiohouse.cz. Pokud je pro realizaci reklamní kampaně nezbytné zpracování osobních údajů subjektů odlišných od Klienta a jeho zaměstnanců, RH i Klient se zavazují uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů, která určí míru odpovědnosti jednotlivých stran. RH nijak neodpovídá za sběr údajů prostřednictvím internetových stránek ve správě Klienta, kdy Klient vystupuje jako správce zpracování, zejména za účelem remarketingu a retargetingu.

 1. Řešení sporů

RH a Klient se dohodli, že veškeré případné majetkové spory mezi nimi vznikající při poskytování reklamního plnění nebo v souvislosti s ním, spory z uzavřené smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány podle volby žalující strany buď u příslušného soudu, nebo v rozhodčím řízení s konečnou platností jedním rozhodcem, a to ad hoc rozhodcem Mgr. Martinem Vondroušem, advokátem, ev. č. ČAK 10036; pokud by z jakéhokoli důvodu rozhodce Mgr. Martin Vondrouš, advokát dotčený spor nemohl rozhodovat (např. odmítl-li by dotčený spor ze zákonných důvodů rozhodovat, byl-li by vyloučen z projednávané věci apod.), pak bude ad hoc rozhodcem JUDr. Zdeňka Bednářová, advokátka, ev. č. ČAK 05079. V rozhodčím řízení bude postupováno podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů a podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád. Náklady rozhodčího řízení jdou k tíži strany, která ve sporu podlehla a sestávají z paušálního poplatku na administrativní výlohy ve výši 300,-Kč a odměny rozhodce stanovené u sporů na peněžité plnění ve výši 2,5% z částky hodnoty sporu a u sporů, u nichž nelze předmět řízení ocenit, ve výši 4.000,-Kč, nejméně však 1.000,-Kč. Strana, která ve sporu podlehla, je povinna nahradit druhé straně sporu její náklady řízení, zejména náklady na zaplacené poplatky za rozhodčí řízení (odměnu rozhodce, paušální poplatek na administrativní výlohy, to vše vč. DPH), a dále náklady na právní zastoupení ve výši odpovídající jejich výši přiznávané v občanském soudním řízení. Smluvní strany dále sjednávají, že rozhodčí řízení může být pouze písemné a rozhodčí nález nemusí obsahovat odůvodnění.

 1. Ostatní ujednání

10.1 Dojde-li ke změně programové struktury rozhlasové stanice, výpadku vysílání či webu, nebo k jiným technickým překážkám, v jejichž důsledku nemohlo být sjednané reklamní plnění provedeno dle smlouvy, oznámí to RH Klientovi do 5 (pěti) dnů poté, kdy se o nich dozví a současně dohodne s Klientem náhradní plnění způsobem co nejvíce se blížícím plnění původnímu. 10.2 Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se pro úpravu vztahů RH a Klienta podle smlouvy neužijí. Klient přebírá na sebe riziko změny okolností ve smyslu § 1765 odst.2 OZ; Klient nemůže uplatňovat práva uvedená v § 1765 odst.1 OZ.   10.3 Případné vady poskytnutého reklamního plnění odstraní RH přednostně poskytnutím náhradního plnění téhož druhu nebo adekvátní alternativou.   10.4. Obsah uzavřené smlouvy, jakož i nikoliv veřejně dostupné informace, týkající se RH, rozhlasových stanic a/nebo sjednaného reklamního plnění, které Klient obdrží v rámci plnění uzavřené smlouvy, jsou informacemi důvěrnými. Klient se zavazuje podržet tyto informace v tajnosti, zdržet se jejich zpřístupnění třetí osobě i jejich užití v rozporu s účelem, ke kterému byly ze strany RH poskytnuty.   10.5. Klient bere na vědomí, že v souladu s ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o elektronických komunikacích, v platném znění, mu RH může zasílat svá obchodní sdělení formou e-mailu. Z odběru obchodních sdělení RH se Klient může kdykoliv odhlásit na e-mailové adrese info@radiohouse.cz nebo pomocí odkazu v každém obdrženém obchodním sdělení.

 1. Účinnost

VOP nabývají účinnosti dnem 11.1.2022